กลุ่ม

Gin GREEN Gun

พื้นที่ตรงนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ และ lifestyle การใช้ชีวิต ที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและกู้วิกฤติโลกร้อนได้อย่างง่ายๆ

Let it green เขียวได้อีก

เห็นคุณค่าของขยะ Green DIY ถุงผ้า Green shopping แลกเปลี่ยนสิ่งของ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สื่อ Inspiring เข้าใจถึงศักยภาพของตัวเอง วันกวาดขยะในที่สาธารณะ ปลูกป่า / ปะการัง...

stop Co2 (หยุดCo2)

สร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สู่สังคมปลอดมลพิษ งานด้านการรณรงค์ มี 3 ด้าน คือ : เปลี่ยน "Car Free Day" จาก 1-วัน ให้เป็น 7-วัน สนับสนุนให้คนหันมาปั่นจักยาน หรือ ใช้รถสาธารณะ /...

Zero Emission Thailand (ZETh)

เพื่อขับเคลื่อนการลด ละ เลิก การปลดปล่อย CO2 สู่บรรยากาศโลก และสนับสนุนการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ถึงร้อยพลังงานหมุนเวียน

- ศูนย์กลางความสนใจเรื่องพลังงานหมุนเวียน - สื่อกลางความรู้และผู้คนเกี่ยวกับการติดตั้ง - ศูนย์กลางความรู้ด้านการระดมทุนเพื่อการสร้างในชุมชน...

แปลเปลี่ยนโลก -- Greenpeace Volunteer Translators

ความสามารถทางการแปลของคุณคือพลังสร้างสรรค์ดีๆ ที่จะช่วยในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้ แปลเปลี่ยนโลก! เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก เพื่ออนาคตสีเขียวของเราทุกคน

> Peace in oneself, Peace in the World

ลดสภาวะโลกร้อนแบบไหน? เริ่มต้นด้วยการน้อมนำ พลังงานแห่งจิตใจ เข้าสู่โหมดสงบเพื่อเสริมสร้างความเบิกบานแห่งจิต สู่ร่างกายจากการเรียนรู้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ Appiled Ethics...

ศิลปะเพื่อการรณรงค์

การทำแบนเนอร์ การทำสกรีนเสื้อ ธง และอื่นๆ เป็นแหล่งรวมยอดฝีมือในการเขียนป้ายผ้า ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่โดดเด่นโดนใจในงานรณรงค์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และอื่นๆ

Greenpeace Youth Thailand

เยาวชนกรีนพีซ เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมมวลชนของกรีนพีซ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำจริงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม...