กลุ่ม

> Peace in oneself, Peace in the World

ลดสภาวะโลกร้อนแบบไหน? เริ่มต้นด้วยการน้อมนำ พลังงานแห่งจิตใจ เข้าสู่โหมดสงบเพื่อเสริมสร้างความเบิกบานแห่งจิต สู่ร่างกายจากการเรียนรู้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ Appiled Ethics...

Gin GREEN Gun

พื้นที่ตรงนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ และ lifestyle การใช้ชีวิต ที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและกู้วิกฤติโลกร้อนได้อย่างง่ายๆ

Greenpeace Youth Thailand

เยาวชนกรีนพีซ เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมมวลชนของกรีนพีซ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำจริงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม...

Let it green เขียวได้อีก

เห็นคุณค่าของขยะ Green DIY ถุงผ้า Green shopping แลกเปลี่ยนสิ่งของ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สื่อ Inspiring เข้าใจถึงศักยภาพของตัวเอง วันกวาดขยะในที่สาธารณะ ปลูกป่า / ปะการัง...

stop Co2 (หยุดCo2)

สร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สู่สังคมปลอดมลพิษ งานด้านการรณรงค์ มี 3 ด้าน คือ : เปลี่ยน "Car Free Day" จาก 1-วัน ให้เป็น 7-วัน สนับสนุนให้คนหันมาปั่นจักยาน หรือ ใช้รถสาธารณะ /...

Zero Emission Thailand (ZETh)

เพื่อขับเคลื่อนการลด ละ เลิก การปลดปล่อย CO2 สู่บรรยากาศโลก และสนับสนุนการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศิลปะเพื่อการรณรงค์

การทำแบนเนอร์ การทำสกรีนเสื้อ ธง และอื่นๆ เป็นแหล่งรวมยอดฝีมือในการเขียนป้ายผ้า ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่โดดเด่นโดนใจในงานรณรงค์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และอื่นๆ

ศูนย์ถึงร้อยพลังงานหมุนเวียน

- ศูนย์กลางความสนใจเรื่องพลังงานหมุนเวียน - สื่อกลางความรู้และผู้คนเกี่ยวกับการติดตั้ง - ศูนย์กลางความรู้ด้านการระดมทุนเพื่อการสร้างในชุมชน...

แปลเปลี่ยนโลก -- Greenpeace Volunteer Translators

ความสามารถทางการแปลของคุณคือพลังสร้างสรรค์ดีๆ ที่จะช่วยในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้ แปลเปลี่ยนโลก! เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก เพื่ออนาคตสีเขียวของเราทุกคน