stop Co2 (หยุดCo2)

เกี่ยวกับ

stop Co2 (หยุดCo2)

สร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สู่สังคมปลอดมลพิษ

งานด้านการรณรงค์ มี 3 ด้าน คือ :

  1. เปลี่ยน "Car Free Day" จาก 1-วัน ให้เป็น 7-วัน
  2. สนับสนุนให้คนหันมาปั่นจักยาน หรือ ใช้รถสาธารณะ / ระบบรถไฟฟ้า
  3. สนับสนุนให้ "ผู้ว่าการกรุงเทพฯ" นำระบบเก็บเงินค่านำรถเข้ามาใช่ในเขตเมือง
Mission
ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสำเร็จ หรืออย่างน้อยก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ได้มากกว่า 70% ภายใน ปี ค.ศ. 2020
ค้นหากลุ่มนี้บนโซเชียลมีเดีย
ชนิดกลุ่ม
กลุ่มโครงการรณรงค์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

There are no upcoming events for this group.

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม