> Peace in oneself, Peace in the World

เกี่ยวกับ

> Peace in oneself, Peace in the World

ลดสภาวะโลกร้อนแบบไหน?

เริ่มต้นด้วยการน้อมนำ พลังงานแห่งจิตใจ เข้าสู่โหมดสงบเพื่อเสริมสร้างความเบิกบานแห่งจิต สู่ร่างกายจากการเรียนรู้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  Appiled Ethics

หรือที่เราเรียกว่า ธรรมะประยุกต์ แบบ Zen   # ติดตามการนำกิจกรรมนี้เข้าสู่ความตื่นรู้สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่รักทุกคน

 

^_____^   

Mission
ลดสภาวะโลกร้อน
ค้นหากลุ่มนี้บนโซเชียลมีเดีย
ชนิดกลุ่ม
กลุ่มตามความสนใจ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

There are no upcoming events for this group.

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม