Gin GREEN Gun

เกี่ยวกับ

Gin GREEN Gun

พื้นที่ตรงนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ และ lifestyle การใช้ชีวิต ที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและกู้วิกฤติโลกร้อนได้อย่างง่ายๆ

Mission
รักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพิทักษ์โลก
ชนิดกลุ่ม
กลุ่มโครงการรณรงค์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

There are no upcoming events for this group.

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม