News and media

คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิกชุมชนกรีนไวร์

เอกสารนี้ เป็นเอกสารแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกชุมชนกรีนไวร์โดยกรีนพีซ เอกสารแสดงขั้นตอนเป็นแนวทางในการสมัครเข้าระบบ เอกสารนี้ยังอยู่ในสถานะแบบร่าง...