Användaravtal

Greenpeace Greenwire användaravtal för Greenpeace i Norden: Det finstilta

Senast uppdaterad 4 april, 2016.
I detta avtal benämns Föreningen Greenpeace Norden som Greenpeace, och syftar här till föreningens ansvar I Sverige gällande Greenpeace Greenwire.

Innehållsförteckning

Introduktion
1. Mål och medlemskap i Greenpeace Greenwire
2. Inträde och avslut av avtalet
3. Uppförandekod i Greenpeace Greenwire
4. Handledning, information och utbildning
5. Kostnader
6. Försäkring
7. Tvister
8. Sekretess
9. Integritet
10. Rätt att använda bilder och innehåll
10.1 Greenpeace användning av ditt innehåll
10.2 Din användning av Greenpeace logotyp och innehåll
11. Ansvar och skadeståndsskyldighet  
12. Ändring av avtalsvillkor
13. Tillämplig lag och tjänsteleverantör

Introduktion

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation  som driver kampanjer för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Den består av 27 oberoende nationella och regionala kontor i 40 länder och en samordnande organisation, Greenpeace International.

Varje nationellt eller regionalt Greenpeace kontor kan välja att starta ett Greenpeace Greenwire för deras respektive medlemmar och ange sina egna villkor.

När du ansluter dig till Greenpeace (Föreningen Greenpeace Norden) webbsida för Greenpeace Greenwire ansluter du dig till ett community med likasinnade personer som drivs av Greenpeace i Sverige. Medan Greenpeace  aktivt engagerar och stödjer Greenwire genom Greenpeace kampanjer och projekt, kommer Greenwire att erbjuda en plattform där medlemmarna kan driva sina egna kampanjer och projekt, som överensstämmer med, Greenpeace uppdrag, värderingar och mål  men dessa är inte kontrollerade och styrda av Greenpeace. Genom att  acceptera det här användaravtalet och nedan länkade policies accepterar du att vara del av Greenpeace Greenwire vilket innebär ansvar både för dig själv och för Greenpeace.

Greenpeace har ett ansvar att när vi förser dig med stöd så som exempelvis information om Greenpeace aktiviteter, ska det ske professionellt genom en bra och välinformerad handledning. Om du deltar i aktiviteter anordnade av Greenpeace och som inte är anordnade av andra medlemmar på Greenpeace Greenwire, kommer Greenpeace säkerställa lämplig omsorg för din säkerhet. Som ytterligare tillägg lovar Greenpeace att inte använda den information du har uppgivit för andra syften än de som du godtagit.

Du har ett ansvar att hålla dig till reglerna inom Greenpeace Greenwire genom att inte agera på sätt som står i strid med Greenpeace värdegrund och uppdrag samt att du agerar i enlighet med sekretessbestämmelserna i detta avtal, se punkt 8. Sekretessbestämmelserna följer den grundläggande principen om att inte avslöja personuppgifter och information om andra medlemmar på Greenpeace Greenwire utanför Greenpeace Greenwires webbplats. Detta innefattar att inte avslöja Greenwire-medlemmars personliga information, åsikter och deltagande såväl som att inte avslöja innehåll som är särskilt märkt som internt.

1 Mål och medlemskap i Greenpeace Greenwire

Greenpeace har designat Greenpeace Greenwire för att:

  • möjliggöra för volontärer, sympatisörer och allierade aktivister att komma i kontakt med varandra, 
  • bjuda in dem att delta i aktiviteter och kampanjer som Greenpeace organiserar själva, och
  • att erbjuda en plattform för volontärer, sympatisörer och allierade aktivister för att organisera sina egna aktiviteter som överensstämmer med Greenpeace uppdrag, väderingar och mål, men som inte styrs eller är under kontroll av Greenpeace.

Du kan inte delta i Greenpeace Greenwire utan att skapa en personlig profil på Greenpeace Greenwire. Som medlem uppmuntras du att efter egen förmåga vara aktiv i Greenpeace Greenwire genom att ta initiativ till, delta och engagera dig i aktiviteter och genom att driva dina initiativ. Som medlem på Greenpeace Greenwire blir du inbjuden att vara med på aktiviteter som passar dina önskemål och är tillgängliga för dig. När du samtycker till att utföra en uppgift tar du ansvar för att uppgiften slutförs. Du samtycker också till att du kommer att kontakta den som organiserar en aktivitet så fort som möjligt för att ordna med en ersättare om du behöver hjälp eller om du inte kan vara med på grund av exempelvis sjukdom eller ändrade förhållanden.

2 Inträde och avslutande av avtalet

Genom att kryssa i rutan “Jag vill gå med i Greenwire och godkänner användaravtalet.”, samtycker du till att bli del av Greenpeace Greenwire. Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och Greenpeace inklusive filialer, underavdelningar och leverantörer (tillsammans benämt “Greenpeace”), som anger dina och Greenpeace rättigheter och skyldigheter gällande tjänsten Greenpeace Greenwire.

Medlemsskapet är inte begränsat till ett visst land. Du kan välja att ansluta dig till en eller flera lokala Greenpeace Greenwire genom ditt medlemsskap.

Du måste vara minst arton (18) år gammal för att få använda tjänsten Greenpeace Greenwire. Alla som slutför registreringen måste ha rättshandlingsförmåga. Att uppge falsk information om dig själv är förbjudet och innebär ett avtalsbrott. Genom att registrera dig som medlem i Greenpeace Greenwire samtycker du till ansvar för alla aktiviteter som förekommer inom ditt konto. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord hemligt och begränsa tillgången till dina enheter så att andra inte kan komma åt Greenpeace Greenwire genom att använda dina inloggningsuppgifter. Kontakta genast Greenpeace om du tror att någon har tillgång till Greenpeace Greenwire genom att använda dina inloggningsuppgifter utan din tillåtelse.

Detta avtal ska avslutas genom en skriftlig uppsägning av endera part eller genom att du tar bort din profil på Greenpeace Greenwire. Vänligen logga ut ur de aktiviteter som du har åtagit dig innan du tar bort din profil för att säkerställa att organisatören av aktiviteten inte räknar med dig.  

Greenpeace kan komma att ensidigt och utan förvarning avsluta avtalet om uppförandekoden i detta användaravtal (se punkt 3 och 11) eller andra delar av detta avtal överträds. Greenpeace kan också avsluta avtalet om du inte har loggat in på Greenpeace Greenwire under åtminstone 6 månader. I en sådan situation kommer Greenpeace meddela dig åtminstone en gång och minst en månad innan din profil blir avaktiverad eller borttagen. Detta så att du får möjligheten att återaktivera ditt deltagande i Greenpeace Greenwire. Vidare kan Greenpeace avsluta avtalet om du uppger falska uppgifter angående dina personuppgifter.

3 Uppförandekod i Greenpeace Greenwire

  • Var snälla mot varandra. All kommunikation på Greenwire sajten ska utföras enligt principen om icke-våld, på ett hänsynfullt sätt och med största respekt gällande tolkningen av andra Greenwire-medlemmars delade material. I din interaktion med andra i Greenpeace Greenwire, både på internet och personligen, ska du inte skriva kränkande kommentarer som står i strid med lag eller med Greenpeace principer (personligt ansvar, icke-våld, självständighet, rättvis hållbarhet, globalt tankesätt, lösnings- &  handlingsfokus), eller som är kränkande på annat sätt. Detta inkluderar men är inte begärnsat till: trakasserier, förolämpningar, hot, obscent språkbruk, svordomar, sexuella trakasserier, rasistiska eller kränkande kommentarer eller anstiftan till våld. 
  • Håll dig till ämnet eller skapa en ny diskussion. Respektera att andra medlemmar på Greenpeace Greenwire skapar eller delta i grupper eller aktiviteter för att de vill agera tillsammans för ett särskilt ändamål. Om du anser att dina personliga mål och aktioner inte får gehör är det ditt ansvar att skapa nya grupper eller aktiviteter för att agera snarare än att avleda från de överenskommna syftena i andra grupper eller aktiviteter.
  • Skicka inte skräppost eller spam. Du får inte använda ditt konto för kommersiella syften eller storskalig marknadsföring av produkter, tjänster och idéer. 
  • Var öppen och ärlig. Greenpeace är transparenta och ansvarstagande med målsättningen för Greenpeace Greenwire och vi förväntar oss  att även medlemmar på Greenpeace Greenwire  ska vara transparenta och ansvarstagande. Om du får ersättning från ett företag, en organisation eller en statsmakt för att delta i Greenpeace Greenwire - på internet eller i aktiviteter - eller om du på annat sätt har en intressekonflikt eller en parallell agenda, måste du tydligt redogöra för detta i din profil och i alla diskussioner som du deltar i.
  • Sprid inte datorvirus, skadlig programkod eller sabotageprogram som kan skada eller äventyra säkerheten för andra personers datorer eller Greenpeace Greenwire webbplats.
  • Samla inte personlig information om andra användare på Greenpeace Greenwire utan deras uttryckliga samtycke. 
  • Om du laddar upp eller på annat sätt delar ett foto som föreställer barn under arton (18) år försäkrar du att du har skriftligt godkännande från barnets förälder eller vårdnadshavare att tillhandahålla innehållet.

Greenpeace reserverar sig rätten att ta bort, att stänga av för ytterligare kommentarer eller att på annat sätt ingripa gällande innehåll  som publicerats av medlemmar på Greenpeace Greenwire om sådant innehåll anses olämpligt. Detta kan exempelvis ske när uppförandekoden delvis eller helt har överträtts. Moderering sköts av anställda inom Greenpeace så väl som volontärer med titeln “Community Coaches” i Greenpeace Greenwire, vilka har möjlighet att ändra publicerat innehåll. Ändrat innehåll kommer att markeras som ändrat.

Greenpeace reserverar sig rätten att avsluta avtalet med medlemmar på Greenpeace Greenwire som inte följer uppförandekorden och reserverar sig den ensidiga rätten att stänga av eller ta bort medlemsprofilen från webbsidan utan föregående varning.

4 Handledning, information and utbildning

Som medlem i Greenpeace Greenwire har du möjlighet att efterfråga handledning från Greenpeace och/eller från andra medlemmar på Greenpeace Greenwire. Greenpeace är fast besluten att erbjuda sådan handledning utifrån att nödvändiga resurser och expertis finns tillgängligt. Om du väljer att delta i en aktivitet har du rätt att få nödvändig information för att utföra ditt arbete eller uppdrag samt att Greenpeace eller andra medlemmar på Greenpeace Greenwire har en skyldighet att förse dig med denna information. Du har en skyldighet att förse medlemmar i Greenpeace Greenwire som ansluter sig till aktiviteter eller grupper som du väljer att organisera med nödvändig information och handledning. Det förväntas av dig att du läser och förstår tilldelad information, håller tidsfrister och andra åtaganden när du engagerar dig i någon aktivitet eller kampanj. Detta för att bidra till att aktiviteter genomförs väl och att information hålls hemlig när det är nödvändigt.

Greenpeace kommer erbjuda medlemmar i Greenpeace Greenwire möjligheten att delta på utbildningar utifrån deras vistelseort och roll inom Greenpeace Greenwire. Deltagande i vissa aktiviteter eller roller kan kräva en obligatorisk utbildning. Inbjudningar till utbildningar och valet av deltagare beslutas av Greenpeace om inte annat anges.

5 Kostnader

Medlemskap och deltagande i Greenpeace Greenwire är gratis.

Utbildning som erbjuds av Greenpeace kommer alltid att erbjudas på en ideell basis. Detta innebär att deltagandet i utbildningar sker helt utan kostnad eller till självkostnadspris för att täcka kostnaderna för exempelvis lokalhyra, boende, resekostnader eller logistik. Greenpeace beslutar om och hur stor en eventuell avgift ska vara. Om avgiften innebär ett hinder för ditt deltagande, ta då vänligen kontakt med anställda på Greenpeace Greenwire för att se över möjligheten att få ett stipendium.  

Greenpeace kan, utifrån sin ensidiga beslutanderätt, besluta om att ersätta faktiska kostnader för en Greenwire-medlem så som rese- och boendekostnader. Ersättning för resekostnader ges för resor i andraklass med kollektivtrafik exklusive flygresor. För att få ersättning för kostnader behöver du på förhand få ett skriftligt medgivande från Greenpeace. I ansökan ska du uppge all begärd information och sedan skicka in ansökan om ersättning via den Greenpeace anställda som beslutar i frågan på. Du måste kunna styrka alla dina kostnader med kvitton och annan dokumentation som Greenpeace begär.

6 Försäkring

Greenpeace erbjuder inte någon individuell, grupp- eller kollektiv försäkring avseende ansvar eller olycksfall för medlemmar i Greenpace Greenwire i samband med deltagande i aktiviteter eller evenemang som organiserats genom Greenpace Greenwire. Det är ditt eget ansvar att klargöra och förstå innebörden av villkoren gällande försäkring med organisatörerna av evenemang innan du deltar i aktiviteter som organiserats genom Greenpeace Greenwire.

Ditt deltagande sker helt på egen risk och ska täckas av din egen sjuk- och/eller olycksfallsförsäkring eller annan ansvarsförsäkring.

7 Tvister

I de fall oklarhet, klagomål eller konflikt mellan dig och personal på Greenpeace eller annat nationellt eller regionalt Greenpeace-kontor uppstår och detta inte kan lösas genom dialog har du rätt att kräva att Greenpeace Greenwire-koordinator medlar i konflikten.

Greenpeace Greenwire-koordinator har en skyldighet att tillhandahålla medlingen direkt med sig själv eller med en professionell medlare för att lösa konflikten. Koordinator har även en skyldighet att informera den ifrågavarande personalens chef om konflikten och medlingsprocessen.

Om Greenpeace Greenwire-koordinator själv är med i konflikten eller om problemen är av den art att Greenpeace Greenwire-koordinator inte kan lösa dem kommer frågan att överflyttas till chefen för Greenpeace Nordens volontärenhet.
Denna punkt (punkten 7 “Tvister”) begränsar inte dina rättigheter till konfliktlösningsmekanismer som finns att tillgå enligt svensk lag.

8 Sekretess

Som medlem i Greenpeace Greenwire har du tillgång till information om Greenpeace och regionala Greenpeace-kontor världen över, såväl som information om andra medlemmar på Greenpeace Greenwire och grupper som är organiserade på Greenpeace Greenwire. Genom att acceptera villkoren i detta avtal samtycker du till att inte ge ut personuppgifter eller information om andra medlemmar på Greenpeace Greenwire eller information från grupper som är organiserade på Greenpeace Greenwire, utanför Greenwire-plattformen. Detta inkluderar personifierad information om Greenpeace Greenwire-medlemmars bidrag och åsikter och allt innehåll som är explicit markerat som internt. Genom att acceptera villkoren i detta avtal samtycker du till att hålla sådan information hemlig och att inte distribuera informationen till tredje man (inklusive distribuering via sociala nätverk på internet om inte Greenpeace Greenwire-koordinator i förväg ger sitt skriftliga medgivande att ge ut informationen. Detta gäller både under avtalstiden och efter att du avslutat ditt användarkonto på Greenpeace Greenwire oavsett anledning till att du avslutat ditt användarkonto. Du är helt och hållet ansvarig för informationen du offentliggör och du bär det fulla ansvaret för säkerheten för den information du har tillgång till.

9 Integritet

Det är ditt ansvar att ange korrekta och fullständiga personuppgifter om dig själv. Vid förändringar av dina personuppgifter ska du uppdatera dessa snarast och så korrekt som möjligt. Om du anger felaktig information har Greenpeace en oinskränkt rätt att säga upp detta avtal och stänga av eller ta bort ditt användarkonto på Greenpeace Greenwire utan föregående varning. Greenpeace kommer inte ge ut personuppgifter till tredje man utan ditt medgivande, så till vida det inte är angivet i lag.

Genom att skapa ett användarkonto förstår du att andra registerade användare har möjlighet att se din personliga information inom Greenpeace Greenwire. Under kontoinställningar kan du välja vilka uppgifter som du vill visa. Om du väljer att delta i ett evenemang och registrerar dig till evenemanget via Greenpeace Greenwire får evenemangsadministratören ta del av ditt namn och e-postadress.  

10 Rätt att använda bilder och innehåll

10.1 – Greenpeace användning av ditt innehåll

Genom att publicera text, bilder och annat innehåll på Greenpeace Greenwire ger du Greenpeace, Greenpeace International och andra lokala och regionala Greenpeace-organisationer rätten att använda innehållet i deras onlinematerial och i tryckt eller utskrivet material och publikationer. Detta gäller så till vida du inte i direkt anslutning till att innehållet delas och publiceras uttryckligen förbjuder Greenpeace att använda innehållet.  Greenpeace-organisationer kan använda innehållet på exempelvis webbsidor, mobilapplikationer och andra sociala medier-kanaler.

I de fall då du inte uttryckligen har förbjudit att innehållet används, strävar Greenpeace efter att ta kontakt med dig i förväg för att tillerkänna källan eller upphovsmannen i en publikation. Greenpeace kan dock varken garantera att kontakt tas i förväg eller att ett tillerkännande alltid sker. Du kommer inte få någon ersättning för Greenpeace användning av innehållet.

Om du skriftligen uttryckt att du önskar att bibehålla upphovsrätten för ditt innehåll som skyddas av upphovsrätt, kommer Greenpeace att i alla ärenden kontakta dig innan innehållet används för att förhandla om villkoren för användning. 

Om du har uttryckt att du önskar använda en Creative Commons licens för ditt innehåll, kommer Greenpeace vidmakthållavillkoren i den specifika licensen gällande delning av innehållet och strävar efter att ta kontakt med dig om nödvändigt.

10.2 - Din användning av Greenpeace logotyp och innehåll

Alla immateriella rättigheter som ingår i tjänsten Greenpeace Greenwire (inklusive, men inte begränsat till, registrerade och oregistrerade varumärken och modeller, patent, domännamn och databasrättigheter ska fortsätta tillhöra Greenpeace eller dess partners. 

Logotypen Greenpeace är ett internationellt registrerat varumärke som tillhör Stichting Greenpeace Council i Nederländerna och får endast användas av medlemmar i Greenpeace Greenwire om det i förväg finns ett skriftligt godkännande från Greenpeace. Om du organiserar aktiviteter via Greenpeace Greenwire eller deltar i evenemang som organiseras av andra medlemmar i Greenpeace Greenwire och vill använda logotypen Greenpeace på flyers, i webbdesign etc. ska du ge Greenpeace en plan för aktiviteten och för användandet av loggan samt ansöka om godännande från Greenpeace innan logotypen visas för allmänheten. Greenpeace kan ge dig tillåtelse att använda logotypen för specifika aktiviteter och kan kräva av dig att du ska följa särskilda regler i användandet, som att tydligt ange att aktiviteten är ett initiativ från en volontär eller Greenwire medlem och inte organiserat av Greenpeace. För att förtydliga att det är en Greenpeace aktivitet ska du följa riktlinjer för Greenpeace varumärkesanvändning så som logotyp, färg och typsnitt. Du är särskilt införstådd med och samtycker till att tillåtelse att använda Greenpeace logotyp eller annat innehåll som skyddas av immateriella rättigheter inte innebär att att din aktivitet på något sätt organiseras av Greenpeace eller någon annan Greenpeace-organisation och att ingen Greenpeace-organisation ansvarar för några sådana aktiviteter.

Du kan, för privat och utbildande bruk, reproducera och distribuera artiklar eller andra texter som är skrivna av Greenpeace och som inte är avsedda för internt bruk (se punkt 8 ovan). Detta förutsätter att du håller dig till Greenpeace upphovsrättspolicy och i början av artikeln anger: “Källa: Greenpeace” samt att du anger namnet på den som skrivit texten och annan upphovsrättslig information som hör till originaltexten. 

Artiklar texter och bilder som producerats av tredje man - även om de publicerats på Greenpeace Greenwire och därefter återpublicerats av Greenpeace - förblir tredje mans immateriella rättigheter och du måste be om tillstånd från originalkällan innan du reproducerar eller distribuerar innehållet i sådana artiklar, texter och bilder. Detta inkluderar även artiklar, texter och bilder från andra nationella eller regionala kontor. Vänligen kontrollera upphovsrättspolicyn på relevant Greenpeace-kontors webbsida för att se villkoren för användande av sådana artiklar, texter och bilder.

11 Ansvar och skadeståndsskyldighet

Alla meddelanden i Greenpeace Greenwire är skrivna av individuella medlemmar i Greenpeace Greenwire (oaktat eventuella referenser till officiella Greenpeace texter) och representerar därför den personens individuella åsikt och är inte nödvnödigtvis Greenpeace, eller andra regionala eller nationella Greenpeace-kontors eller Greenpeace Internationals åsikt. Greenpeace är inte ansvarig för användares handlingar eller underlåtenhet, inklusive filer, information och/eller material som de gör tillgängligt på den här webbsidan. 

Greenpeace ger därför inga garantier vad gäller riktigheten eller kvaliteten av det innehåll som filer, information och/eller material som användare tillhandahåller. Greenpeace tar inget ansvar för skador som orsakas genom användning av innehåll som delas av medlemmar på Greenpeace Greenwire och är inte ansvarig för riktigheten och fullständigheten av sådant innehåll. Officiella ställningstaganden och uttalanden från Greenpeace finns på www.greenpeace.se. Innehållet i aktiviteter organiserade av  medlemmar på Greenpeace Greenwire på Greenpeace Greenwire-sajten ska aldrig stå i strid med lag, Greenpeace principer, eller reglerna  så som det framgår på Greenpeace Greenwire. Greenpeace tar inget ansvar för skador som orsakas av att medlemmar på Greenpeace Greenwire väljer att agera i strid med lag trots de regler som Greenpeace har, eller som uppsåtligen tillfogar någon skada. Greenpeace har ingen kontroll över medlemmar på Greenpeace Greenwires faktiska aktiviteter och tar inget ansvar för konsekvenserna av dessa aktiviteter. Greenpeace är inte förpliktad att kompensera för skador som orsakas av aktiviteter genom Greenpeace Greenwire. Du är särskild införstådd med att du samtycker till att fullständigt befria Greenpeace och andra Greenpeace-organisationer från allt ansvar kopplat till dina aktiviteter inom Greenpeace Greenwire-tjänsten och evenemang organiserade av medlemmar på Greenpeace Greenwire. Om Greenpeace ändå från tredje man hålls ansvarig för skador som orsakats av aktiviteter som organiserats av medlemmar på Greenpeace Greenwire och om Greenpeace som ett resultat av det ådrar sig kostnader eller skadestånd ska den eller de medlemmar på Greenpeace Greenwire som orsakat skadan i alla fall och till det fulla beloppet kompensera Greenpeace för kostnader eller skadestånd som Greenpeace ådragit sig. Detta gäller även för situationer då deltagare eller tredje man orsakat skada i en aktivitet under ledning av en medlem på Greenpeace Greenwire. För det fall situationer som beskrivits ovan uppstår har Greenpeace rätt att för egen del utkräva skadestånd från medlemmarna ifråga. 

Greenpeace garanterar inte att Greenpeace Greenwire alltid är tillgängligt, säkert och utan störning. Greenpeace Greenwire är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av eller kopplat till användandet, såväl som situationer då det inte går att använda Greenpeace Greenwire och/eller anslutna tjänster från Greenpeace. 

En användare som uppståligen sprider vilseledande information eller marknadsför aktiviteter som står i strid med Greanpeace värdering eller nationell lagstiftning kan uteslutas från Greenpeace Greenwire och att en användarens profil kan raderas från Greenpeace register. Missbruk av Greenpeace Greenwire för egen finansiell eller annan vinning, orsakande av besvär och så kallad “trolling” tolereras inte. Greenpeace reserverar sig rätten att ensidigt säga upp detta avtal för individer som bryter mot det som framgår ovan och att permanent neka medlemsskap på Greenpeace Greenwire för individer som vid upprepade tillfällen bryter mot det som framgår ovan. Greenpeace kan också uppmärksamma behöriga brottsbekämpande myndigheter gällande misstänkta brott.

12 Ändring av avtalsvillkor

Greenpeace har rätt att ändra villkoren och uppdatera detta avtal vid varje tidpunkt, vid vilken Greenpeace kommer informera dig genom meddelanden på Greenpeace Greenwire och genom e-post. Gällande villkor kommer alltid finnas tillgängliga på Greenpeace Greenwire. Om du fortsätter använda webbsidan efter en eller fler ändringar av villkoren innebär det att du oåterkalleligt accepterar dessa ärndringar. Det rekommenderas därför att du regelbundet kontrollerar villkoren för detta avtal.

13 Tillämplig lag och tjänsteleverantör

För detta avtal tillämpas svensk lag. Tvister som inte kan bli lösta i godo eller genom förlikning kommer uteslutande väckas vid behörig domstol i Stockholm eller den domstol som är behörig på den ort där där den svenska användaren är folkbokförd.  

Tjänsteleverantör för Greenpeace Greenwire i Sverige är Föreningen Greenpeace - Norden, Box 15164, 104 65 Stockholm, Sverige (Tel: +46-8-702 7070, fax: +46-8-694 9013, e-post: info.nordic@greenpeace.org). Servrarna för tjänsten finns i Nederländerna.