De kleine lettertjes van Greenpeace Greenwire

De kleine lettertjes van Greenpeace Greenwire

 

23 april 2018

 

Deze community-overeenkomst voor Greenpeace Greenwire en bijbehorend beleid is in ontwikkeling. De kleine lettertjes zijn nodig om twee redenen: lid worden van Greenpeace Greenwire betekent dat je vrijwilliger wordt bij Stichting Greenpeace Nederland (verder: GPNL). Door het accepteren van deze kleine letters ga je een overeenkomst aan waardoor je vrijwilliger wordt bij GPNL. Dat brengt voor GPNL én voor jou verplichtingen met zich mee: voor GPNL dat zij je goed begeleidt, dat je voor bepaalde zaken verzekerd bent als je iets voor GPNL doet, dat GPNL belooft dat je gegevens niet gebruikt worden voor iets anders dan waarvoor je ze gegeven hebt. Voor jou betekent het dat je je aan de afspraken houdt, niet handelt in strijd met de doelstellingen van GPNL én dat je informatie die bestemd is voor intern gebruik of waarvan het openbaar worden schadelijk kan zijn voor de campagnes of de organisatie geheim houdt. Dan kan GPNL samen met jou mensen bewegen te kiezen voor een schone en gezonde aarde.

 
Art. 1 Word vrijwilliger
GPNL heeft de Greenpeace Greenwire community opgezet om haar vrijwilligers onderling te verbinden en te inspireren en hen een plek te geven waar ze zich kunnen aansluiten bij activiteiten die GPNL organiseert, en zelf activiteiten kunnen opzetten die de campagnedoelen van GPNL dichterbij kunnen halen. Door het vakje “Ik wil mij aanmelden als vrijwilliger voor Greenpeace Nederland en ga akkoord met de Kleine lettertjes” aan te vinken, word je geregistreerd als vrijwilliger van GPNL. Zonder zo’n profiel aan te maken, kun je helaas niet deelnemen aan de Greenpeace Greenwire community. Als vrijwilliger heb je de verplichting enige tijd te steken in Greenpeace Greenwire, door je naar eigen behoefte en beschikbaarheid op te geven voor activiteiten of zelf initiatief te nemen. Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor de taken die je op je neemt. Je stelt GPNL zo spoedig mogelijk op de hoogte of regelt zelf vervanging als je geplande activiteiten niet kan uitvoeren door ziekte of verhindering.

 

Art. 2 Aanvang en einde van deze overeenkomst
Deze overeenkomst wordt beëindigd door schriftelijke opzegging door één van beide partijen of doordat jij je profiel op Greenpeace Greenwire stopzet. Houd er alsjeblieft rekening mee dat als je je al wel opgegeven hebt voor activiteiten, je je bij verhindering ruim van te voren afmeldt, anders rekent GPNL natuurlijk op je. Opzegging is vanuit GPNL in ieder geval mogelijk als de gedragsregels van Greenpeace Greenwire overtreden worden, zie artikel 3, of als iets in strijd is met artikel 11. GPNL kan de overeenkomst ook opzeggen als je al langere tijd niet ingelogd hebt op Greenpeace Greenwire – waaronder in ieder geval een periode langer dan 6 maanden verstaan wordt. GPNL zal je van tevoren in ieder geval één keer waarschuwen voor je profiel op non-actief wordt gezet.

 

Art. 3 Gedragsregels van Greenpeace Greenwire
• Wees aardig voor elkaar, zet geen dingen online die in strijd zijn met de wet of de grondbeginselen van Greenpeace of die anderszins bezwarend zijn. Hieronder verstaat GPNL in ieder geval (maar niet alleen): intimidatie, belediging, bedreiging, misbruik, obsceen taalgebruik, godslastering, seksueel getinte bijdragen, racistische of kwetsende bijdragen; of oproepen tot geweld.
• Blijf bij het onderwerp, of begin een nieuwe discussie.
• Niet spammen: je kunt je account niet voor commerciële doelen of massale promotie van het een of ander gebruiken.
• GPNL is eerlijk, jij dus ook: als je door een bedrijf betaald wordt voor jouw activiteiten of deelname aan de discussie, als je als ambtenaar deelneemt aan de discussie, of op een andere manier een belangenconflict kan hebben, vertel dat dan van tevoren.
• Verspreid geen virussen, schadelijke software of programma’s die schade aan andermans computer of aan de website van Greenpeace Greenwire aan kunnen brengen.

 

Door je als vrijwilliger op Greenpeace Greenwire te registreren ga je akkoord met de Gedragscode zoals die geldt voor alle medewerkers van GPNL en alle andere personen die in opdracht van GPNL werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, vrijwilligers, consultants e.d.

 

GPNL behoudt zich het recht voor om bijdragen te wissen, af te sluiten voor verder commentaar of op andere manieren in te grijpen indien GPNL dat wenselijk acht, bijvoorbeeld in geval van schending van (één van) de gedragsregels. Wij behouden ook nadrukkelijk het recht om de overeenkomst met vrijwilligers die zich niet aan de gedragsregels houden op te zeggen.

 

Art. 4 Begeleiding, informatie en scholing
Je hebt als vrijwilliger recht op een zekere mate van begeleiding. De begeleiding wordt geboden door de Community Mobilisers en de Actiecoördinatoren van GPNL en door andere vrijwilligers op Greenpeace Greenwire. Tevens krijg je de benodigde informatie ten behoeve van het uitvoeren van je functie of taak. GPNL biedt je, afhankelijk van je functie, de mogelijkheid mee te doen aan trainingen. Voor sommige functies is een training verplicht.

 

Art. 5 Onkostenvergoeding
GPNL vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfkosten (reiskosten op basis van 2e klas openbaar vervoer). Het betreft onkosten gemaakt wegens deelname aan door GPNL georganiseerde activiteiten ofwel door GPNL vooraf goedgekeurde vrijwilligersactiviteiten waarbij ook is toegezegd dat de vooraf geraamde kosten vergoed worden. Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. een declaratieformulier; originele bonnen moeten worden bijgevoegd. Overleg even van tevoren als het noodzakelijk is om een auto in te zetten (vanwege bereikbaarheid, vervoer materialen of veiligheid), die kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming. Aan deelname aan de community of trainingen van GPNL zijn geen kosten verbonden – het is juist fijn dat je mee wilt werken aan een betere wereld.

 

Art. 6 Verzekeringen
GPNL heeft voor de vrijwilligers diverse verzekeringen afgesloten, te weten:

- een collectieve ongevallenverzekering die geldt als je een activiteit uitvoert voor GPNL (inclusief de heen- en terugreis),

- een aansprakelijkheidverzekering: op deze verzekering is het voeren van acties onder leiding van de Actiecoördinatoren uitgesloten. Schades die ontstaan tijdens het voeren van acties onder leiding van de Actiecoördinatoren en voor zover GPNL daarvoor aansprakelijk is, dienen door GPNL zelf te worden betaald,

- de aansprakelijkheid van GPNL voor de bestuurder van een voertuig (auto, motor, fiets etc); schade aan het voertuig zelf valt daar niet onder.

Als vrijwilliger word je geacht zelf een (wettelijk verplichte) ziektekostenverzekering te hebben afgesloten. Eigen initiatieven vallen onder je eigen verzekeringen. 

 

Art. 7 Conflicten

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen jou en een andere vrijwilliger onderling of tussen jou en een medewerker van GPNL kunnen worden opgelost, wend je je tot een van de Community Mobilisers of Actiecoördinatoren die een bemiddelende rol kan spelen. Indien deze Community Mobiliser of Actiecoördinator een van de partijen is in het conflict, wend je je tot het afdelingshoofd van de desbetreffende medewerker. 

 

In geval van ongewenst gedrag kun je gebruik maken van de Klachtenregeling ongewenst gedrag. We hebben twee vertrouwenspersonen binnen de organisatie en één externe vertrouwenspersoon. Zij begeleiden en ondersteunen medewerkers en vrijwilligers bij behandeling van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Zij gaan altijd vertrouwelijk om met de informatie

De interne vertrouwenspersonen zijn Maartje Berkhout (maartje.berkhout@greenpeace.org), Jacob Namminga (jacob.namminga@greenpeace.org) afwezig juni t/m augustus 2019 en Elize van Berkel (elize.van.berkel@greenpeace.org) afwezig t/m september 2019. De externe vertrouwenspersoon is Chris Hemerijck van de Arbo Unie Amsterdam.


Art. 8 Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger zal je informatie betreffende GPNL, of een ander Greenpeace-kantoor, die bestemd is voor intern gebruik en/of alleen bedoeld is ter voorbereiding op jouw taak, geheimhouden en niet verspreiden aan derden (ook niet via sociale netwerken online), tenzij een van de Community Mobilisers of Actiecoördinatoren van tevoren schriftelijk toestemt in het bekendmaken van de informatie. Dit geldt zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als vrijwilliger als ook na beëindiging ervan. Je bent als vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je vrijgeeft, en draagt zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de internetverbinding.

 

Art. 9 Privacy
Voor de totstandkoming en uitvoering van een vrijwilligersovereenkomst en om onze vrijwilligers te informeren via telefoon, post, e-mail gebruikt Greenpeace persoonsgegevens zoals contactgegevens, geslacht, geboortedatum en bankgegevens (in geval van vergoeden van bepaalde onkostenvergoedingen). Je kunt je als vrijwilliger niet afmelden voor het ontvangen van deze informatie, tenzij je je uitschrijft als vrijwilliger.

Je bent als vrijwilliger verplicht je persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en –plaats) correct aan te leveren en je houdt de verantwoordelijkheid wijzigingen zo snel mogelijk aan te passen dan wel door te geven. Tekortschieten hierin kan ertoe leiden dat je niet verzekerd bent tijdens activiteiten voor GPNL. Het opgeven van foutieve gegevens kan er ook toe leiden dat je niet verzekerd bent en geeft GPNL het recht de overeenkomst (al dan niet direct) te beëindigen.  

GPNL zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming – tenzij dit noodzakelijk is op grond van de wet of voor de verzekering - en gebruikt deze gegevens alleen in overeenstemming met haar eigen privacybeleid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Art. 10 Recht om beelden te gebruiken
Door het plaatsen van de teksten en beelden geef jij GPNL het recht om deze te gebruiken in haar publicaties, waarbij GPNL zich in zal spannen om de rechthebbenden te achterhalen en de bron te vermelden. GPNL kan echter niet garanderen dat zij hier altijd in zal slagen. Je ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van teksten en beelden door GPNL. Het Greenpeace-logo is een internationaal geregistreerd handelsmerk van de Stichting Greenpeace Council, en mag alleen worden afgebeeld na voorafgaande schriftelijke toestemming van GPNL – met dien verstande dat als je activiteiten voor GPNL organiseert, je het Greenpeace-logo mag gebruiken op flyers, posters, etc mits je duidelijk vermeldt dat het een initiatief betreft van vrijwilligers van GPNL.


Artikelen en andere teksten geschreven door GPNL mag je gratis voor persoonlijke of educatieve doeleinden gebruiken, mits er de vermelding bij staat: ‘Bron: Greenpeace’. Gebruik daarbij elke naamvermelding of copyright-informatie die in de originele tekst staat. Artikelen en teksten van derden blijven intellectueel eigendom en copyright van deze derde partijen. Toestemming voor gebruik hiervan moet aan deze originele bronnen gevraagd worden. Klik hier voor de complete copyrightbepalingen.

 

Tijdens door GPNL georganiseerde activiteiten kunnen er beelden gemaakt worden door medewerkers van GPNL, andere vrijwilligers of door GPNL ingehuurde fotografen. Door je deelname aan door GPNL georganiseerde activiteiten geef jij GPNL het recht om deze beelden te maken en te gebruiken in haar publicaties, waarbij GPNL zich in zal spannen om de rechthebbenden te achterhalen en de bron te vermelden. Indien je niet wil dat GPNL beelden maakt waarop je zichtbaar bent tijdens een door GPNL georganiseerde activiteit, kun je dit voorafgaand aan de activiteit aangeven bij de organisator. 

 

Art. 11  Aansprakelijkheid

Alle berichten in de Greenpeace Greenwire community zijn geschreven door individuele leden van de community en vertegenwoordigen dus de mening van die individuele persoon en niet noodzakelijkerwijs de mening van GPNL. GPNL is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op deze website beschikbaar stellen. GPNL geeft dan ook geen garanties ten aanzien van (de juistheid van) de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld. GPNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de inhoud of de oproepen en is niet verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van deze teksten. Officiële standpunten van GPNL kunnen gevonden worden op www.greenpeace.nl.


Eigen initiatieven die via Greenpeace Greenwire worden georganiseerd mogen nooit in strijd zijn met de wet, de grondbeginselen van Greenpeace of met het kader zoals opgenomen op Greenpeace Greenwire. GPNL heeft geen zeggenschap over deze activiteiten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ervan.. Zij is niet gehouden schade van deelnemers of derden als gevolg van deze activiteiten te vergoeden. Mocht GPNL desondanks aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden als gevolg van deze activiteiten of zelf schade lijden, dan dienen de deelnemers die deze schade hebben veroorzaakt eventuele bedragen die GPNL hiervoor heeft betaald of schade die zij lijdt in alle gevallen volledig aan GPNL terug te betalen, ook als dit op basis van de wet anders zou zijn. GPNL garandeert niet dat gebruik van Greenpeace Greenwire te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is. GPNL is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van Greenpeace Greenwire, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van GPNL.

 

Moedwillig verspreiden van verkeerde informatie of oproepen die strijdig zijn met de grondbeginselen van Greenpeace, dan wel de Nederlandse wet, kan leiden tot verwijdering uit Greenpeace Greenwire en uit het vrijwilligersbestand van GPNL. Het misbruiken van Greenpeace Greenwire voor eigen geldelijk of ander gewin of het veroorzaken van overlast, wordt niet getolereerd. GPNL behoudt zich het recht voor om deze vrijwilligersovereenkomst op te zeggen, mensen permanent de toegang tot Greenpeace Greenwire of het vrijwilligersbestand te ontzeggen dan wel andere stappen te nemen om verdere overlast te voorkomen.

 

Art. 12 Aanpassen van de voorwaarden
GPNL heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, waarover GPNL je op Greenpeace Greenwire en via e-mail zal berichten. De meest actuele gebruikersvoorwaarden zijn hier te raadplegen op Greenpeace Greenwire. Als je het gebruik van de site voortzet na een of meerdere aanpassingen van de gebruikersvoorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen