Argumenten voor een kleinere veestapel

Dit document is opgesteld voor mensen die de argumenten voor een kleinere veestapel in Nederland graag op een rijtje willen hebben. 

 

In ons kleine kikkerlandje worden ontzettend veel dieren gehouden. Te veel! De bijdrage van de veeindustrie aan klimaatverandering is gigantisch – de koeien stoten alleen al 8,5% van alle broeikasgassen uit.. Dat komt natuurlijk doordat koeienscheten en boeren ontzettend veel methaan bevatten. Maar onderschat ook niet de uitstoot van al het vervoer gerelateerd aan de vee-industrie, de mest, de import van veevoer waarvoor bossen gekapt worden en de omgang met onze veenweidegronden (die worden drooggelegd). Onder het mom van ‘Nederland moet de wereld voeden’ zijn we al lang over onze draagkracht heen. Daar komt nog bij dat boeren in het huidige systeem (door beleid en financiering) bijna niet anders kunnen dan meegaan in schaalvergroting. Wat bovenstaande problemen alleen maar verergert.

 

In ons nieuwste rapport ‘Minder is meer’ concluderen we dat: ‘Binnen de doelstellingen van Greenpeace schatten we  de wereldwijde vleesconsumptie op 16 kg per hoofd van de bevolking per jaar. Dat is ongeveer 300 gram per persoon per week van alle vleesproducten (in slachtgewicht, dus als rauw en onbewerkt product op het moment van verkoop in de detailhandel). Op dezelfde manier leidt een reductie van de zuivelconsumptie met 50% tot een geschat verbruik van zuivelproducten wereldwijd van  33 kg per hoofd van de bevolking per jaar in 2050, ofwel 630 gram per persoon per week (een glas melk is ongeveer 200 gram).’ Ecologische voedselproductie is noodzakelijk voor de bescherming van klimaat en biodiversiteit. Milieu en voedselzekerheid vragen een drastische verlaging van productie en consumptie van vlees en zuivel. Dieren maken onderdeel uit van ecologische landbouw, maar dan wel veel en veel minder.

 

de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur komt in het rapport ‘Duurzaam en gezond’ tot de conclusie dat ‘Als alle nu bekende  technische maatregelen worden genomen om deze uitstoot terug te dringen, zal in 2050 de CO2-emissie vanuit de landbouw volledig beslag leggen op de totale hoeveelheid broeikas gas die Nederland dan nog mag uitstoten (10 Mton CO2-equivalenten). Voortschrijdende technologische vernieuwing kan dat wellicht deels opvangen maar hoeveel dat oplevert blijft onzeker. De raad acht het echter waarschijnlijk dat de veestapel op termijn kleiner zal moeten worden om de klimaatdoelen te kunnen bereiken en de lasten evenwichtig over de verschillende sectoren te spreiden.’ Oftewel; minder vlees en zuivel is onvermijdelijk als we de afgesproken klimaatdoelen willen halen.

 

Er zijn behalve de gevolgen van de dieren voor het klimaat nog veel meer goede argumenten voor een kleinere veestapel. Biodiversiteitsverlies bijvoorbeeld. Dit artikel in de Guardian gaat over een rapport van WWF. Ingeschat wordt dat 60% van het wereldwijde verlies van biodiversiteit te wijten is aan productie van vlees en zuivel. Enerzijds komt dit door ontbossing door landhonger voor meer krachtvoer zoals soja, anderzijds door verlies van soorten in intensief beheerde graslanden en teveel meststoffen in de natuur.

 

Tot slot is je eigen gezondheid een goede reden om minder vlees te consumeren. Het Voedingscentrum raadt, op basis van adviezen van dokters, aan dat minder vlees eten beter is voor de gezondheid – en het milieu natuurlijk.