De kleine lettertjes van Greenpeace Greenwire

Door het accepteren van deze gebruikersvoorwaarden ga je een overkomst aan waardoor je vrijwilliger wordt bij Greenpeace België vzw.

Deze community-overeenkomst voor Greenpeace Greenwire en bijbehorend beleid is voortdurend in ontwikkeling. Greenpeace ontwikkelt de Greenwire community wereldwijd. België is dus een onderdeel van een wereldwijd groeiend netwerk. De kleine lettertjes zijn noodzakelijk : lid worden van Greenpeace Greenwire betekent dat je vrijwilliger wordt bij Greenpeace België vzw (verder: GPB). 
Door het accepteren van deze kleine letters ga je een overkomst aan waardoor je vrijwilliger wordt bij GPB. Dat brengt voor GPB én voor jou verplichtingen met zich mee:
* Voor GPB dat je gepast begeleid wordt, dat je in bepaalde gevallen verzekerd bent als je iets voor GPB doet, dat GPB belooft dat je gegevens niet gebruikt worden voor iets anders dan waarvoor je ze gegeven hebt.
* Voor jou betekent het dat je je aan de afspraken houdt en niet handelt in strijd met de doelstellingen van GPB. Je engageert je om informatie die bestemd is voor intern gebruik of waarvan het openbaar worden schadelijk kan zijn voor de campagnes of de organisatie geheim te houden.
Zo kunnen jij en nog veel meer mensen zich onder de Greenpeace vlag engageren op weg naar een schone en gezonde planeet aarde. 

Art. 1 Word vrijwilliger
GPB heeft de Greenpeace Greenwire community opgezet om haar vrijwilligers onderling te verbinden en te inspireren en hen een plek te geven waar ze zich enerzijds kunnen aansluiten bij activiteiten die GPB organiseert en waar ze anderzijds zelf activiteiten kunnen opzetten die de campagnedoelen van GPB helpen bereiken. Door het vakje “ik ga akkoord met de voorwaarden en verklaar hierbij vrijwilliger van Greenpeace België te worden”, word je geregistreerd als vrijwilliger van GPB. Zonder zo’n profiel aan te maken, kun je helaas niet deelnemen aan de Greenpeace Greenwire community. Als vrijwilliger heb je de verplichting enige tijd te besteden aan Greenpeace Greenwire, door je naar eigen behoefte en beschikbaarheid op te geven voor activiteiten of door zelf initiatief te nemen. Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor de taken die je op je neemt. Je stelt GPB zo spoedig mogelijk op de hoogte of regelt zelf vervanging als je geplande activiteiten niet kan uitvoeren door ziekte of verhinderd zijn. 

Art. 2 Aanvang en einde van deze overeenkomst
Deze overeenkomst wordt beëindigd door het schriftelijke opzeggen door één van beide partijen of doordat jij je profiel op Greenpeace Greenwire verwijdert. Houd er alsjeblieft rekening mee dat als je je al wel opgegeven hebt voor activiteiten, je je ruim van te voren afmeldt, anders rekent GPB natuurlijk op jou.
Opzeggen is vanuit GPB in ieder geval mogelijk als de gedragsregels van Greenpeace Greenwire overtreden worden, zie artikel 3,
of als iets in strijd is met artikel 11.
GPB kan de overeenkomst ook opzeggen als je al langere tijd (in ieder geval een periode langer dan 6 maanden) niet ingelogd hebt op Greenpeace Greenwire. GPB zal je van tevoren minstens één keer waarschuwen voor je profiel op non-actief wordt gezet.

Art. 3 Gedragsregels van Greenpeace Greenwire
• Wees aardig voor elkaar, zet geen dingen online die in strijd zijn met de wet of de grondbeginselen van Greenpeace. Hieronder verstaat GPB in ieder geval (maar niet alleen): intimidatie, belediging, bedreiging, misbruik, obsceen taalgebruik, godslastering, seksueel getinte bijdragen, racistische of kwetsende bijdragen of oproepen tot geweld.

• Blijf bij het onderwerp, of begin een nieuwe discussie.

• Niet spammen: je kunt je account niet voor commerciële doelen of massale promotie van het een of ander gebruiken.

• GPB is eerlijk, jij dus ook: als je door een bedrijf betaald wordt voor jouw activiteiten of deelname aan de discussie, als je als ambtenaar deelneemt aan de discussie, of op een andere manier een belangenconflict kan hebben, vertel dat dan.

• Verspreid geen virussen, schadelijke software of programma’s die schade aan andermans computer of aan de website van Greenpeace Greenwire aan kunnen brengen.

GPB behoudt zich het recht om bijdragen te wissen, af te sluiten voor verder commentaar of op andere manieren in te grijpen indien GPB dat wenselijk acht, bijvoorbeeld in geval van schending van (één van) de gedragsregels. Wij behouden ook nadrukkelijk het recht om de overeenkomst met vrijwilligers die zich niet aan de gedragsregels houden op te zeggen. 

Art. 4 Begeleiding, informatie en scholing
Je hebt als vrijwilliger recht op begeleiding. De begeleiding wordt vooral aangeboden door de afdeling Mobilisatie en de vrijwilligers coördinatoren van GPB samen met andere vrijwilligers binnen Greenpeace Greenwire. Tevens krijg je de nodige informatie om je functie of taak goed te kunnen uitvoeren. GPB biedt je, afhankelijk van je functie, de mogelijkheid mee te doen aan trainingen. Voor sommige functies is een training zelfs verplicht. 

Art. 5 Onkostenvergoeding
GPB kan in bepaalde gevallen de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten vergoeden als jij dat wil. Zoals reiskosten ( op basis van 2e klas openbaar vervoer) of kosten voor materiaal. Het betreft onkosten gemaakt bij deelname aan door GPB georganiseerde activiteiten ofwel door GPB vooraf goedgekeurde vrijwilligersactiviteiten. Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. een declaratieformulier . Originele bonnen moeten worden bijgevoegd. Overleg van tevoren als het bedrag hoger wordt  dan € 30,- of als het noodzakelijk is om een auto in te zetten (vanwege bereikbaarheid, vervoer materialen of veiligheid), die kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming. Aan deelname aan de community of trainingen van GPB zijn geen kosten verbonden. 

Art. 6 Verzekeringen
Greenpeace België heeft voor alle vrijwilligers een collectieve burgerlijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering met een beperkte dekking afgesloten. Verzekeraar: AG Insurance - Polisnummer 0399088689. Deze geldt als je een activiteit uitvoert voor GPB (door GPB opgezet of goedgekeurd). Schade als gevolg van illegale activiteiten valt daar niet onder. Elke vrijwilliger wordt geacht zelf een ziektekostenverzekering (mutualiteit) te hebben afgesloten.
Eigen initiatieven die door GPB op voorhand niet werden goedgekeurd vallen onder je eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Art. 7 Conflicten
In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen jou en een andere vrijwilliger onderling kunnen worden opgelost, wend je je tot een vrijwilligers-coördinator van GPB die een bemiddelende rol kan spelen. Is de coördinator zelf onderdeel van het conflict, of zijn de problemen van een dusdanige omvang dat de coördinator deze niet kan oplossen, dan is de volgende stap om de Mobilisatie Manager van GPB in te schakelen.

Art. 8 Geheimhoudingsplicht
Als vrijwilliger zal je informatie betreffende GPB, of een ander Greenpeace-kantoor, die bestemd is voor intern gebruik en/of alleen bedoeld is ter voorbereiding op jouw taak, geheimhouden en niet verspreiden aan derden (ook niet online via sociale netwerken), tenzij staff van GPB  van tevoren schriftelijk toestemt in het bekendmaken van de informatie. Dit geldt zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als vrijwilliger als ook na beëindiging ervan. Je bent als vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je vrijgeeft, en draagt zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de internetverbinding die je gebruikt. 

Art 9. Privacy
Je bent als vrijwilliger verplicht je gegevens correct en zo volledig mogelijk aan te leveren en bij verandering ben je verantwoordelijk om dit zelf zo snel en accuraat mogelijk aan te passen of door te geven. Tekortschieten hierin kan ertoe leiden dat je niet verzekerd bent tijdens activiteiten voor GPB. Het opgeven van foutieve gegevens geeft GPB het recht de overeenkomst (al dan niet direct) te beëindigen. GPB zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming – tenzij dit noodzakelijk is op grond van de wet of voor de verzekering - en gebruikt deze gegevens alleen in overeenstemming met haar eigen privacybeleid en de Wet betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens. 

Art 10. Recht om beelden te gebruiken
Door het plaatsen van de teksten en beelden geef jij GPB het recht om deze te gebruiken in publicaties, waarbij GPB zich in zal spannen om de rechthebbenden te achterhalen en de bron te vermelden. GPB kan echter niet garanderen dat dit altijd zal lukken. Je ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van teksten en beelden door GPB.
Het Greenpeace-logo is een internationaal geregistreerd handelsmerk van de Stichting Greenpeace Council, en mag alleen worden afgebeeld na voorafgaande schriftelijke toestemming van GPB – met dien verstande dat als je activiteiten voor GPB organiseert, je het Greenpeace-logo mag gebruiken op flyers, posters, etc mits je telkens duidelijk vermeldt dat het een initiatief betreft van vrijwilligers van GPB.

Artikels en andere teksten geschreven door GPB mag je gratis voor persoonlijke of educatieve doeleinden gebruiken, mits er de vermelding bij staat: ‘Bron: Greenpeace’. Gebruik daarbij elke naamvermelding of copyright-informatie die in de originele tekst staat. Artikels en teksten van derden blijven intellectueel eigendom en copyright van deze derde partijen. Toestemming voor gebruik hiervan moet aan deze originele bronnen gevraagd worden. 

Art. 11  Aansprakelijkheid
Alle berichten in de Greenpeace Greenwire community zijn geschreven door individuele leden van de community en vertegenwoordigen dus de mening van die individuele persoon en niet noodzakelijkerwijs de mening van GPB. GPB is niet aansprakelijk voor het handelen van gebruikers, waaronder de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op deze website beschikbaar stellen. GPB geeft dan ook geen garanties ten aanzien van (de juistheid van) de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld. GPB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de inhoud of de oproepen en is niet verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van deze teksten. Officiële standpunten van GPB kunnen gevonden worden op www.greenpeace.be

External Links icon

De inhoud van eventuele activiteiten die via Greenpeace Greenwire worden georganiseerd mogen niet in strijd zijn met de wet, de grondbeginselen van Greenpeace of met het artikel 9 zoals opgenomen op Greenpeace Greenwire. GPB aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het bewust strijdig met de wet handelen, of het moedwillig toebrengen van schade. GPB heeft geen zeggenschap over de precieze acties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de acties. Zij is niet gehouden schade van deelnemers of derden als gevolg van eventuele acties te vergoeden. Mocht GPB desondanks aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden als gevolg van deze acties of zelf schade lijden, dan dienen de deelnemers die deze schade hebben veroorzaakt eventuele bedragen die GPB als gevolg van deze actie heeft betaald of geleden schade in alle gevallen volledig aan GPB terug te betalen. GPB garandeert niet dat gebruik van Greenpeace Greenwire te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is. GPB is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van Greenpeace Greenwire, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van GPB.

Moedwillig verspreiden van verkeerde informatie of oproepen die strijdig zijn met de grondbeginselen van Greenpeace, dan wel de Belgische wet, kan leiden tot verwijdering uit Greenpeace Greenwire en uit het vrijwilligersbestand van GPB. Het misbruiken van Greenpeace Greenwire voor eigen geldelijk of ander gewin of het veroorzaken van overlast, wordt niet getolereerd. GPB behoudt zich het recht om deze vrijwilligersovereenkomst op te zeggen, mensen permanent de toegang tot Greenpeace Greenwire of het vrijwilligersbestand te ontzeggen dan wel andere stappen te nemen om verdere overlast te voorkomen. Greenpeace bestaat uit 28 juridisch onafhankelijke nationale en regionale kantoren, waaronder Greenpeace België vzw, en een coördinerend kantoor, Greenpeace International.

Art. 12 Aanpassen van de voorwaarden
GPB heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. GPB zal   je hierover op Greenpeace Greenwire of via e-mail berichten. De meest actuele gebruikersvoorwaarden zijn te raadplegen op De Kleine Lettertjes van Greenpeace Greenwire.
Als je het gebruik van de site voortzet na een of meerdere aanpassingen van de gebruikersvoorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassing(en) aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen.